06-5509-4633
09-7168-6238

คณะผู้บริหาร

นายชญานิน ปัตตพงศ์

นายชญานิน ปัตตพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
กรรมการผู้จัดการ

นายปฐมพล จันทร์โอชา

นายปฐมพล จันทร์โอชา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณศศธร พัลลภรักษา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

175045_0

คุณอรประภา เถรวัตร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน