06-5509-4633
09-7168-6238

คณะกรรมการบริษัท

นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา

นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล

กรรมการบริษัท

นายศิวพงศ์ บุญสาลี

นายศิวพงศ์ บุญสาลี

กรรมการบริษัท

นายชญานิน ปัตตพงศ์

นายชญานิน ปัตตพงศ์

กรรมการบริษัท

นายปฐมพล จันทร์โอชา

นายปฐมพล จันทร์โอชา

กรรมการบริษัท

นายนิกร ทั่งทอง

นายนิกร ทั่งทอง

กรรมการบริษัท

นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา

นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา

กรรมการบริษัท

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล

กรรมการบริษัท

นายศิวพงศ์ บุญสาลี

นายศิวพงศ์ บุญสาลี

กรรมการบริษัท

นายชญานิน ปัตตพงศ์

นายชญานิน ปัตตพงศ์

กรรมการบริษัท

นายปฐมพล จันทร์โอชา

นายปฐมพล จันทร์โอชา

กรรมการบริษัท

นายนิกร ทั่งทอง

นายนิกร ทั่งทอง

กรรมการบริษัท

คุณฐณากฤช ไตรทิพย์

คุณฐณากฤช ไตรทิพย์

เลขานุการบริษัท

คุณสุภาพร สมบัติยานุชิต

คุณสุภาพร สมบัติยานุชิต

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท