06-5509-4633
09-7168-6238

ข้อมูลที่ต้องแจ้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เบอร์โทรติดต่อ
(24 ชม.)

แผนกบริการลูกค้า
โทร. 097-168-6238
(ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)

สำนักงาน
โทร. 02-103-2138
(เวลา 08.30 น - 17.30 น.)

เอกสารสำคัญประจำรถ

เอกสารสำคัญประจำรถ

หลังจากที่ท่านได้รับการส่งมอบรถยนต์
จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ผู้จัดส่งรถยนต์จะแนะนำการใช้รถ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น
พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารประจำรถ
มาให้ท่านตรวจสอบดังนี้

คู่มือการใช้รถของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์

สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

คู่มือการใช้บริการรถเช่า
บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด

หลังส่งมอบรถแล้วประมาณ 2 – 4 สัปดาห์
ท่านจะได้รับเอกสารดังนี้

ป้ายทะเบียนหลัก

สำเนาสมุดทะเบียนรถ

ป้ายภาษีติดกระจกรถยนต์

หากไม่ได้รับเอกสารฉบับใด กรุณาแจ้งศูนย์บริการลูกค้าโดยทันทีเพื่อจัดส่งให้ท่านต่อไป

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-103-2138
หรือ 09-7168-6238 (ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง)

การใช้รถทดแทน

ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง
เป็นระยะเวลามากกว่า  24  ชั่วโมง

เพื่อให้การทำงานของท่านดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น 
ทางบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมรถทดแทนไว้รองรับ
ความต้องการในการใช้งานอย่างต่อเนื่องของท่าน

โดยท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
เพื่อจัดเตรียมรถทดแทนให้แก่ท่าน หลังจากที่ได้รับ
การแจ้งจากท่าน ทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการ
จัดส่งรถทดแทนให้ท่านโดยเร็วที่สุด

สำหรับกำหนดการจัดส่งรถทดแทนนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่งของลูกค้าตามที่ได้ระบุเงื่อนไขในสัญญาเช่ารถยนต์

การใช้รถทดแทน
การใช้รถทดแทน รถเช่า

การจัดส่งรถทดแทนจังหวัดกรุงเทพ และปริมณฑล

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรถทดแทนให้ภายใน 24 ชั่วโมง
สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

การใช้รถทดแทน รถเช่า

การจัดส่งรถทดแทนต่างจังหวัด

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรถทดแทนให้ภายใน 48 ชั่วโมง
สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด

ทะเบียนรถ และภาษีรถยนต์

ทะเบียนรถ และภาษีรถยนต์

การจดทะเบียน

บริษัทฯ จะดูแลการจดทะเบียนรถยนต์ป้ายแดง และจัดส่งป้ายภาษี
ป้ายทะเบียนรถยนต์ รวมถึงสำเนาทะเบียนรถยนต์ให้กับท่าน

การต่อภาษีรถยนต์

การต่อภาษีรถยนต์

บริษัทฯ จะเป็นผู้เก็บรักษาสมุดทะเบียนรถยนต์ และดูแลการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี โดยท่านจะได้รับป้ายภาษีรถยนต์ก่อนที่ป้ายเดิมจะหมดอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ 

การต่อภาษีรถยนต์

กรณีป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีติดกระจกหน้ารถชำรุดเสียหาย จากอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร?

กรณีอุบัติเหตุท่านต้องส่งสำเนาใบเคลมประกันมายังบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการคัดป้าย โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่กรณีสูญหายท่านต้องทำจดหมายแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้บริษัทฯ ดำเนินการคัดป้าย

ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน โดยท่านจะได้รับป้ายภาษีภายในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการคัดป้าย

สำหรับป้ายทะเบียนเหล็กจะขึ้นอยู่กับวันนัดให้มารับที่ระบุไว้ในใบเสร็จของกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งบริษัทฯ จะส่งสำเนาใบเสร็จไว้ให้ท่านเก็บไว้เป็น หลักฐานในระหว่างที่รอรับป้าย

ขั้นตอนการดูแลรถยนต์

ขั้นตอนการดูแลรถยนต์
ข้อปฏิบัติในการใช้รถ

ข้อปฏิบัติในการใช้รถ

ผู้ใช้รถยนต์ควรศึกษาคู่มือการใช้รถยนต์ สมุดรับประกันคุณภาพ
และปฏิบัติตามที่ผู้ผลิตได้แนะนำไว้

หากท่านละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำ คำเตือน
หรือการกระทำใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นกับรถยนต์ บริษัทฯ อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ได้

เบอร์โทรศัพท์ที่ควรทราบ

เบอร์โทรศัพท์ที่ควรทราบ

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือรถยนต์ต้องนำเข้ารับการตรวจซ่อมบำรุง กรุณาแจ้งศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ก่อน

ศูนย์บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ติดต่อ 097-168-6238

สำนักงานใหญ่ (เวลา 8.30 น. – 17.30 น.)
ติดต่อ 02-103-2138

บริษัทประกันภัย

เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทย
ประกันภัย

1484

โตเกียวมารีน

โตเกียวมารีน
ประกันภัย

02-257-8080

ไอโออิกรุงเทพประกันภัย

ไอโออิกรุงเทพ
ประกันภัย

1429

แอลเอ็มจีประกันภัย

แอลเอ็มจี
ประกันภัย

1790

การซ่อมบำรุงรถยนต์

การซ่อมบำรุงรถยนต์

การนำรถเข้าตรวจเช็ค ตามระยะทาง

ท่านจะต้องนำรถเข้าตรวจเช็คระยะตามกำหนดที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ หรือนำรถเข้าซ่อมในกรณีที่รถยนต์ชำรุดเสียหายกับเครือข่ายศูนย์บริการต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อเตือนให้ท่านเข้าใช้บริการ หรือท่านสามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อระบุวันที่ลูกค้าสะดวก

ข้อมูลที่ต้องแจ้งเมื่อต้องการนำรถเข้าบริการ

บริษัทฯ จะส่งใบสั่งซ่อมไปยังศูนย์บริการ หรือส่งให้ท่านโดยตรงเพื่อท่านจะได้นำใบสั่งซ่อมไปแสดงที่ศูนย์บริการด้วยตัวเอง

หลังจากนำรถเข้าศูนย์บริการเรียบร้อยแล้ว หากพบว่ารถยนต์ยังมีอาการผิดปกติ หรือศูนย์บริการทำการซ่อมไม่เรียบร้อย
กรุณาแจ้งแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ ทันที เพื่อประสานงานกับศูนย์บริการในการแก้ไขให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เพื่อความสะดวกในการนำรถเข้าบริการ 

กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นัดหมายศูนย์บริการให้กับท่าน
โทร. 097-168-6238

ขั้นตอนการทำเบิกกรณีสำรองจ่าย

ขั้นตอนการทำเบิกกรณีสำรองจ่าย

ให้ศูนย์บริการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด

ออกจดหมายชี้แจงรายละเอียดที่นำรถเข้าซ่อมแจ้งเลขทะเบียน เลขไมล์ ชื่อผู้รับเงิน และเลขที่บัญชี ส่งเอกสารตัวจริงมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท บีวิช คาร์ เร้นทอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 44 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ชั้น 6)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

เลขที่ผู้เสียภาษี 010 556 121 1331

บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ท่านภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์
ตามสภาพ

การเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ตามสภาพ

ยางรถยนต์โดยปกติจะมีกำหนดเปลี่ยนทุก ๆ 50,000 กิโลเมตร หรือ 2 ปี ซึ่งไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
พร้อมกันนี้ควรต้องสลับยางเมื่อใช้รถครบระยะทาง 20,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี โดยท่านสามารถเข้ารับการเปลี่ยนยางได้ทันที

เปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์

แบตเตอรี่ เปลี่ยนทุก 18 เดือน หรือเมื่อเสื่อมสภาพ

อุปกรณ์อื่น ๆ เปลี่ยนเมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้การได้
ท่านสามารถนำรถเข้ารับบริการปะยางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ B-Quik
เมื่อแจ้งว่าเป็นรถของบริษัท บีวิช คาร์ เรนท้อล จำกัด ทางศูนย์บริการจะตรวจสอบทะเบียน และอำนวยความสะดวกให้ท่าน

อุบัติเหตุ และการประกันภัย

อุบัติเหตุ และการประกันภัย

เมื่อท่านได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการแก่ท่าน
ท่านจะมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับมอบรถยนต์เพื่อใช้งานพร้อมสำเนากรมธรรม์ประกันภัยความคุ้มครองประเภท 1
และ พ.ร.บ. คุ้มครองผุ้ประกันภัย จากรถยนต์ตลอดอายุสัญญา
โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลการต่อประกันภัย
พร้อมทั้งจัดส่งสำเนากรมธรรม์ให้กับท่านล่วงหน้าก่อนกรมธรรม์เดิมจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 1. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ 
  โทร 097-168-6238
 2. ไม่ยอมรับผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ
  ก่อนได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน
 3. จดบันทึกข้อมูล
  หมายเลขทะเบียนรถ  ชื่อ  ที่อยู่ ของคู่กรณี
 4. จดบันทึกชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
  รวมทั้งพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
การซ่อมแซมรถกรณีฉุกเฉิน

การซ่อมแซมรถกรณีฉุกเฉิน

เมื่อรถยนต์ต้องได้รับการซ่อมแซมในกรณีเร่งด่วน ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสมควร
โดยท่านสามารถสำรองจ่ายในวงเงินตามข้อตกลงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการปะยาง